Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van HEKU KUNSTSTOFFEN B.V. gevestigd te Hooge Mierde (Kamer van Koophandel nummer 18037372)

Hierna te noemen: gebruiker.

 

Artikel  1 Definities:

 

 1. 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

 

 1. A.  Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarde
 2. B.  Opdrachtgever: de wederpartij van de gebruiker.
 3. C.  Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever.

 

 1. 2. Onder matrijs wordt hieronder tevens verstaan door ons vervaardigde of aan ons ter beschikking

gestelde modellen, mallen, vormen, hulpgereedschappen, e.d., alles in de ruimste zin des woords.

 

 1. 3. Onder onderdelen worden verstaan alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpgoederen en/of gedeelten daarvan die op, in of aan het te vervaardigen product moet worden aangebracht respectievelijk verwerkt.

 

 

Artikel  2 Algemene bepalingen:

 

 1. 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, overeenkomst, werkzaamheid, levering, e.d. zulks in de ruimste zin des woords tussen  gebruiker en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

 1. 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker,

voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

 1. 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk

en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

 1. 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt

uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 1. 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden  blijven overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk  het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

 

Artikel  3 Aanbiedingen en offertes:

 

 1. 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk zonder voorbehoud hebben aanvaard dan wel nadat wij met de uitvoering van het werk zijn begonnen.

 

 1. 2. De opdracht omvat al datgene wat in de aanbieding is omschreven. De inhoud van brochures,

drukwerken en  dergelijke bindt ons niet, tenzij wij daarnaar uitdrukkelijk hebben verwezen.

 

 1. 3. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

 

 

 

 

 

 1. 4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verpakkings, verzend en administratiekosten, tenzij anders overeengekomen.

 

 1. 5. Adviezen, instructies of gebruiksaanwijzingen, hoe ook genaamd, in verband met gebruik, bewerking, verwerking, bevestiging e.d. van onze goederen worden vrijblijvend en zonder enige aansprakelijkheid gegeven.

 

 1. 6. Aanbiedingen zijn steeds gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte  gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten.

 

 1. 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

 1. 8. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

 

Artikel 4 Tekeningen, ontwerpen, adviezen, etc.:

 

 1. 1. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen maken deel uit van de overeenkomst indien en voor zover in de overeenkomst daarnaar is verwezen. Indien de tekening afwijkt van de omschrijving in de opdracht heeft de laatste voorrang. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten, stalen en modellen van ons afkomstig zijn zo nauwkeurig mogelijk.

Kleine verschillen in maat of kleur bij de uitvoering zijn toelaatbaar. Indien in de overeenkomst  niet is verwezen naar tekeningen, dienen deze slechts ter verduidelijking en zijn deze niet bindend.

 

 1. 2. Gebruiker behoud zich de intellectuele of industriële (eigendoms)rechten voor ten aanzien van alle door gebruiker vervaardigde ontwerpen, modellen, matrijzen, afbeeldingen, schetsen, folder- en reclamemateriaal, berekeningen, tekeningen, offertes e.d., en de door gebruiker verleende diensten, alles in de ruimste zin des woords. Deze rechten worden op grond van de overeenkomst waarvan deze voorwaarden deel uitmaken voor zoveel nodig door de opdrachtgever  aan gebruiker overgedragen, welke overdracht terstond na het ontstaan van die rechten door gebruiker reeds nu voor alsdan wordt aanvaard. Voor zover voor de overdracht van deze rechten een nadere akte is vereist, zal de opdrachtgever op gebruikers eerste verzoek aan de overdracht  van deze rechten aan gebruiker zijn medewerking verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen

 

 1. 3. De onder 4. 1. en 4. 2. genoemde goederen en rechten blijven eigendom van gebruiker en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven, voor welk doel dan ook.

 

 1. 4. De onder 4. 1. en 4. 2. genoemde goederen dienen op eerste verzoek van gebruiker onmiddellijk franco te worden teruggegeven, in ieder geval binnen 14 dagen na de beslissing dat de opdracht voor de uitvoering van het werk c.q. de levering van de goederen niet aan gebruiker wordt gegeven.

 

 

Artikel 5 Prijzen:

 

 1. 1. Alle prijzen gelden voor levering af magazijn dan wel fabriek, exclusief verpakking en exclusief

BTW en andere heffingen van overheidswege.

 

 1. 2. Indien gebruiker in opdracht van de opdrachtgever voor verpakking en/of verzending zorgdraagt, worden de vrachtkosten, in- en uitvoerrechten, verpakkingskosten, in- en uitklaringskosten, e.d. aan de opdrachtgever in rekening gebracht op basis van de aan ons in rekening gebrachte bedragen. Opdrachtgever draagt ten alle tijde zelf zorg voor een deugdelijke verzekering van het transport, inclusief het risico van diefstal, brand, vernieling, verlies, e.d.

 

 

 

 

 1. 3. Gebruiker behoud zich het recht om indien na verloop van drie maanden na datum van aanbieding of opdrachtbevestiging de inkoopprijzen, de prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, de lonen, salarissen, sociale- en overheidslasten e.d. een verhoging ondergaan, waaronder begrepen prijsstijgingen als gevolg van koerswijzigingen, ook al gebeurt dit als gevolg van bij de aanbieding

of opdrachtbevestiging reeds voorziene omstandigheden, de prijs dienovereenkomstig te verhogen.

 

 1. 4. Alle prijzen van invoergoederen zijn gebaseerd op de dagkoers van de vreemde valuta van het land van herkomst. Indien op de dag van levering een andere dagkoers geldt dan die waarop de verkoopprijzen aanvankelijk waren gebaseerd heeft gebruiker het recht de prijsverhogende gevolgen van de gewijzigde koers aan de opdrachtgever door te berekenen.

 

 

Artikel 6 Verplichtingen opdrachtgever:

 

 1. 1. De opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat gebruiker tijdig beschikt over de onderdelen c.a. die op, in of aan het door gebruiker te vervaardigen producten moeten worden aangebracht of verwerkt, in de door gebruiker benodigde hoeveelheid met een toeslag van 10%, tenzij schriftelijk een ander percentage is overeengekomen, hetwelk gratis en franco aan onze fabriek moet worden afgeleverd, gebruiker aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de aldus ter beschikking gestelde onderdelen c.a. en voor de goede toepasbaarheid daarvan.

 

 1. 2. Gebruiker mag er zonder enig onderzoek van uit gaan, dat deze onderdelen c.a. zonder meer in, op, of aan het te vervaardigen opgedragen product toepasbaar, te monteren of te verwerken zijn.

 

 

Artikel 7 Uitvoering en levertijd:

 

 1. 1. Gebruiker is in alle voorkomende gevallen gerechtigd:
 2. het werk onder gebruikers verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.
 3. een of meer personen aan te wijzen die gebruiker in zaken betreffende het werk vertegenwoordigen

 

 1. 2. Gebruiker is niet gebonden aan orders of aanwijzingen die door de opdrachtgever of diens gemachtigde rechtstreeks aan personeel of aan derden werkzaam in zijn opdracht worden gegeven, behoudens gebruikers voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

 1. 3. Indien na het bevestigen van de order de opdrachtgever hierin wijzigingen wenst aan te brengen komen de door gebruiker reeds gemaakte en dientengevolge te maken extra kosten, als mede het bedrag van zijn winstderving en/of leegloopverliezen voor rekening van de opdrachtgever.

 

 1. 4. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat gebruiker kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding respectievelijk opdrachtbevestiging is voorzien, en ervan uitgaande dat de voor de productie en/of levering benodigde gegevens en onderdelen c.a., alsmede de van de opdrachtgever benodigde goedkeuring(en) wordt(en) geleverd respectievelijk gegeven. Indien de benodigde gegevens, onderdelen e.d. te laat worden geleverd, dan wel niet in, op, of aan het te vervaardigen product toepasbaar te monteren of te verwerken zijn, en dit productiestilstand/-vermindering tot gevolg heeft, is gebruiker gerechtigd de schade als gevolg van deze stilstand op de opdrachtgever te verhalen.

 

 1. 5. Door gebruiker opgegeven levertijden gaan in vanaf het moment dat de in lid 4 genoemde gegevens, onderdelen c.a. en goedkeuring(en) in gebruikers bezit zijn en de opdrachtgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Indien geen tijdstip van levering is overeengekomen, zullen de werkzaamheden na ontvangst van voornoemde gegevens, onderdelen c.a. en goedkeuring(en) vervolgens met bekwame spoed worden uitgevoerd, waarna tot levering wordt overgegaan.

 

 1. 6. Onverminderd het bepaalde in deze voorwaarden is gebruiker slechts aansprakelijk voor de schade wegens niet-tijdige levering c.q. overschrijding van de duur van het werk nadat de opdrachtgever

 

 

 

 

gebruiker schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij opdrachtgever  gebruiker een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijke overeengekomen levertijd c.q. duur van het werk om alsnog aan de verplichtingen te voldoen.

 

 1. 7. Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstermijn door de opdrachtgever niet zijn afgenomen, staan deze ter beschikking van de opdrachtgever en worden deze voor zijn rekening en risico opgeslagen. In dat geval is gebruiker gerechtigd deze goederen na ingebrekestelling van opdrachtgever voor en namens hem te verkopen onder de verplichting de opbrengst aan de opdrachtgever uit te keren, onder aftrek van de aan gebruiker toekomende vorderingen, opslag – en verkoopkosten daaronder begrepen.

 

 1. 8. De gebruiker is gerechtigd een opdracht in deelleveringen te splitsen en te factureren met behoud van het recht betaling te verlangen per gefactureerde deellevering overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.

 

 

Artikel 8 M al  en – M atrijs:

 

 1. 1. De opdrachtgever is verplicht tegelijk met het verstrekken van een opdracht tot vervaardiging van een matrijs 50% van de vervaardigingkosten aan gebruiker te betalen. Daarna zal gebruiker met de vervaardiging van de matrijs beginnen. Evenzo zal gebruiker met wijzigingen, verbeteringen of reparaties aan de matrijs eerst een aanvang behoeven te maken, nadat de hiervoor verschuldigde kosten conform gebruikers betalingsafspraken zijn voldaan. Is voor de werkzaamheden geen uitdrukkelijke prijs overeengekomen, dan betaalt de opdrachtgever  gebruiker op eerste verzoek een door gebruiker vast te stellen voorschot op de kosten. De resterende vervaardigingkosten dienen  te worden betaald bij het gereedkomen van de matrijs.

 

 1. 2. Gebruiker behoeft het te vervaardigen product eerst in productie te nemen wanneer de matrijs gereed is, en de eventueel door gebruiker verstrekte proefserie c.q. proefmodel door de opdrachtgever is vrijgegeven voor serieproductie (goedgekeurd),  en schriftelijk zulks heeft medegedeeld.

De (het) alsdan vrijgegeven proefserie c.q. proefmodel geldt als referentie voor partijen wat betreft de kwaliteitstoetsing en voor aanspraken van de opdrachtgever op gebruiker terzake reclame,

aansprakelijkheid wegens onjuiste uitvoering van de overeenkomst, garantie, e.d.

 

 1. 3. Gebruiker is eerst tot aflevering van de vervaardigde producten gehouden nadat de opdrachtgever tot betaling van de totale vervaardigingkosten van de matrijs is overgegaan.

 

 1. 4. De door gebruiker vervaardigde matrijs blijft, ook nadat de opdrachtgever de totale vervaardigingkosten heeft voldaan en ongeacht de vraag of de matrijs (nog) voor de productie wordt gebruikt bij gebruiker in beheer op basis van houderschap als bedoeld in de art. 3:107 e.v. BW.

 

 1. 5. Gebruiker is behoudens schriftelijke toestemming van de opdrachtgever niet gerechtigd de matrijs ten behoeve van derden te gebruiken.

 

 1. 6. In afwijking van het bepaalde in lid 4 is gebruiker op eerste daartoe strekkende schriftelijk verzoek van de opdrachtgever verplicht de matrijs met eventueel daarbij behorende tekeningen, hulpgereedschappen e.d. aan de opdrachtgever af te geven indien:
 2. wij de overeengekomen levertijden niet kunnen nakomen en deswege in verzuim zijn geraakt; B. wij producten van mindere kwaliteit dan omschreven in lid 2 hebben geleverd en deswege in verzuim zijn geraakt;
 3. wij in staat van faillissement zijn verklaard;
 4. wij onverlet het bepaalde in artikel 5 lid 3 een niet markt conforme prijsverhoging hanteren. In voornoemde gevallen komt derhalve een einde aan ons houderschap.

 

 1. 7. In gevallen waarin opdrachtgever de matrijs aan gebruiker aanlevert, wordt deze op diens verzoek op zijn kosten en voor zijn risico geretourneerd nadat alle vorderingen van gebruiker, uit welken hoofde ook, zijn betaald.

 

 

 

 

 1. 8. Gebruiker is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de matrijs behoudens in geval van opzet, grove nalatigheid of zeer onoordeelkundige behandeling door gebruiker. In die gevallen wordt de matrijs naar keuze van gebruiker hersteld of vervangen. Tot enige vergaande verplichting of betaling van schadevergoeding is gebruiker niet gehouden, derhalve ook niet in geval van brand, diefstal, vernieling, verlies e.d.

 

 1. 9. De opdrachtgever draagt zorg voor een deugdelijke verzekering van de matrijs tegen schade door welke oorzaak dan ook ontstaan, waaronder brand, diefstal e.d. zulks voor de duur dat deze in bezit respectievelijk in beheer van gebruiker is.

Het risico van niet dan wel onvoldoende verzekerd zijn komt uitsluitend voor rekening van opdrachtgever.

 

 1. 10. Indien gebruiker op de aanbieding of orderbevestiging heeft aangeven voor welk aantal producten een matrijs normaal bruikbaar is, wordt de matrijs na dat aantal stuks geacht niet meer voor verdere productie geschikt te zijn. Indien gebruiker het aantal producten niet heeft aangegeven zal gebruiker, zodra blijkt dat een matrijs niet meer voor verantwoorde productie geschikt is de opdrachtgever hiervan in kennis stellen.

 

 1. 11. Indien de matrijs na de productie van het aantal producten waarvoor deze geacht wordt geschikt te zijn, technisch nog als geschikt kan worden beschouwd, is gebruiker bereid op verzoek van de opdrachtgever méér producten te leveren op basis van deze matrijs, zonder enige garantie voor de kwaliteit van het geproduceerde c.q. geleverde te aanvaarden, en zonder enige aansprakelijkheid ten aanzien van (gevolg) schade te accepteren. Indien de matrijs vóór de productie van het aantal producten waarvoor deze geacht moet worden normaal bruikbaar te zijn reeds als technisch ongeschikt moet worden beschouwd, zullen wij tot reparatie overgaan om het overeengekomen aantal producten alsnog te realiseren.

 

 1. 12. Zolang een matrijs technisch nog als geschikt moet worden beschouwd en zich bij gebruiker bevindt, zijn bij regelmatige nabestellingen van de ermee te vervaardigen producten de onderhoudskosten voor rekening van gebruiker.

 

 1. 13 Protomallen – contramallen en hulpmiddelen voor het vervaardigen van de productiematrijzen, worden door gebruiker na goedbevinding van de productiematrijzen vernietigd.

 

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud en retentie:

 

 1. 1. Gebruiker behoudt het eigendom voor van alle door gebruiker aan de opdrachtgever geleverde goederen totdat de hiervoor in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen door de opdrachtgever geheel zijn voldaan.Tevens geldt het voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die gebruiker tegen de opdrachtgever mochten verkrijgen wegens tekortschieten van hem in één of meer van zijn verplichtingen, jegens gebruiker.

 

 1. 2. De goederen kunnen door de opdrachtgever in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

 

 1. 3. Indien gebruiker goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, heeft gebruiker het recht die goederen onder zich te houden ter voldoening van alle kosten die gebruiker voor de uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever heeft moeten maken of schade die gebruiker daarbij heeft geleden, mits er voldoende samenhang bestaat tussen vorderingen en de verplichting tot afgifte van die goederen en de opdrachtgever voor die kosten onvoldoende zekerheid heeft gesteld. Het recht om die goederen onder zich te houden heeft gebruiker ook indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard dan wel surseance van betaling heeft aangevraagd.

 

 1. 4 In verband met het intellectueel eigendomsrecht is gebruiker gemachtigd mallen door gebruiker vervaardigd tot 1 jaar na vervaardiging onder zich te houden.

 

 

 

 

 

Artikel 10 Betaling:

 

 1. 1. Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, netto, zonder enige aftrek, inhouding of schuldvergelijking op bank- of girorekening van gebruiker. Deelleveringen worden door gebruiker afzonderlijk in rekening gebracht en dienen ook telkenmale binnen voornoemde termijn te worden voldaan.

 

 1. 2. De opdrachtgever is zonder enige ingebrekestelling in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn, alsmede in geval van (aanvraag van) faillissement of surseance van betaling, curatele of onder bewindstelling en liquidatie.

 

 1. 3. Bij overschrijding van voornoemde betalingstermijn heeft gebruiker het recht met ingang van de eerste dag na voornoemde  periode van 30 dagen een rente in rekening te brengen van 1% per maand.

 

 1. 4. Gebruiker heeft steeds het recht gedurende de loop van de overeenkomst  van de opdrachtgever deugdelijke zekerheid, door middel van afgifte van een bankgarantie of gehele vooruitbetaling, te verlangen van al hetgeen gebruiker van de opdrachtgever op enig moment te vorderen heeft, schade daaronder begrepen, niet alleen van lopende overeenkomsten maar ook voor openstaande vorderingen. Gebruiker is gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot aan de verlangde zekerheid is voldaan. Indien binnen drie maanden na het verzoek om zekerheid te stellen daaraan niet is voldaan, is de opdrachtgever  zonder nadere aankondiging in gebreke en heeft gebruiker het recht de opdracht als beëindigd te beschouwen. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten en schade voortvloeiend uit de opdracht  en de opschorting of beëindiging daarvan.

 

 1. 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever  dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

 1. 6. Vanaf de dag dat de opdrachtgever  in verzuim is, worden al andere vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever, met name bij levering in verschillende zendingen, onmiddellijk opeisbaar.

 

 

Artikel 11 Incassokosten:

 

 1. 1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van €50,00.

 

 1. 2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

 1. 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

 

 1. 4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

 

Artikel 12 Vrijwaring door opdrachtgever:

 

 1. 1. In geval van fabricage van producten naar tekeningen, monsters, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zin van het woord, door gebruiker van de opdrachtgever ontvangen of via hem van

derden, staat de opdrachtgever  er voorin dat door de vervaardiging en/of levering van die artikelen geen octrooi, merken, of gebruiksrechten, handelsmodellen of enig ander recht van derden wordt

aangetast en vrijwaart de opdrachtgever  ons tegen alle daaruit voortvloeiende aanspraken.

 

 

 

 

 1. 2. Indien een derde op grond van enig beweerd recht als bedoeld tegen de vervaardiging en/of levering bezwaar maakt, is gebruiker zonder meer en uitsluitend op grond daarvan gerechtigd, terstond de vervaardiging en/of levering te staken en van de opdrachtgever  vergoeding van gemaakte kosten te verlangen, onverminderd  aanspraken op eventuele verdere schadevergoeding, zonder dat gebruiker tot enige schadevergoeding aan opdrachtgever  gehouden is.

Gebruiker is verplicht de opdrachtgever  in kennis te stellen indien derden bezwaren maken tegen de vervaardiging en/of levering van voor opdrachtgever bestemde goederen.

 

 

Artikel 13 Onuitvoerbaarheid van de opdracht/opschorting:

 

 1. 1. Indien na totstandkoming van een overeenkomst  deze niet door gebruiker kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die gebruiker bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft gebruiker het recht te vorderen dat de inhoud van de  overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. De gewijzigde uitvoering wordt als meer- en/of minderwerk verrekend.

 

 1. 2. Daarnaast heeft gebruiker het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten en is hij niet in verzuim, indien gebruiker tengevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten invloedssfeer van gebruiker liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

 

 1. 3. Onder omstandigheden die redelijkerwijs niet te verwachten zijn en buiten invloedssfeer van gebruiker liggen, worden mede verstaan het niet voldoen door zijn leveranciers aan hun verplichtingen, brand, stakingen, werkonderbreking of het verloren gaan van de te verwerken materialen, import- of handelsverboden.

 

 1. 4. Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de tijdelijke onmogelijkheid meer dan 6 maanden voortduurt of als onder de in lid 1 bedoelde omstandigheden de nakoming blijvend onmogelijk is, in welke gevallen de overeenkomst  tussen partijen wordt ontbonden, zonder dat een der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.

 

 1. 5. Als gebruiker zijn verplichtingen gedeeltelijk is nagekomen, is gebruiker gerechtigd tot het factureren van een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de reeds verrichte werkzaamheden  en de gemaakte kosten.

 

 

Artikel 14 Garantie:

 

 1. 1. Onverminderd de beperking van onze aansprakelijkheid als geregeld in deze voorwaarden,  geeft gebruiker op de door zijn geleverde goederen gedurende 6 maanden garantie ter zake van fabricage-, constructie- en materiaalfouten. In geval van bewerking van goederen staat gebruiker alleen in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerkingen.

Goederen die vallen onder de garantie zullen door gebruiker kosteloos worden hersteld en wel op de door gebruiker te bepalen wijze. Nieuw te bewerken goederen worden door de opdrachtgever kosteloos ter beschikking gesteld. Alle niet door gebruiker vervaardigde materialen en/of onderdelen

c.a. vallen buiten de hiervoor genoemde garantie. Terzake kan slechts de eventuele fabrieksgarantie

worden ingeroepen.

 

 1. 2. De garantie betreft uitsluitend de deugdelijkheid van de gebruikte materialen en toepaste technieken.

Gebruiker geeft geen garantie ten aanzien van het gebruik van het product, ongeacht of dat gebruik ons bij de aanvaarding van de opdracht bekend was of niet.

 

 1. 3. De garantieplicht vervalt geheel ten aanzien van goederen die buiten voorkennis van gebruiker zijn veranderd of gerepareerd of die gebruikt worden voor een ander doel dan waarvoor zij bestemd zijn of indien daaraan door de klant geen behoorlijk onderhoud is gepleegd.

 

 

 

 

 1. 4. Gedurende de tijd waarin de goederen aan gebruiker ter bewerking, reparatie en/of bewaring zijn toevertrouwd blijft het risico terzake van deze goederen geheel voor rekening van de opdrachtgever, waardoor gebruiker nimmer aansprakelijk gesteld kan worden voor schade aan en/of verloren gaan van deze goederen.

 

 1. 5. Er wordt geen garantie gegeven op producten die vervormd zijn, uit de maat geraakt zijn of op andere wijze buiten de specificaties vallen ten gevolge van veroudering, vochtopname of andere externe oorzaken welke kunnen optreden tijdens opslag of gebruik van betrokken producten.

 

 

Artikel 15 Reclame

 

 1. 1. Reclames over onjuiste uitvoering van de orders, over de kwaliteit van de geleverde goederen enz. moeten onmiddellijk, doch uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan gebruiker worden gemeld. Latere reclames behoeft gebruiker – behoudens het hierna volgende- niet meer in behandeling te nemen.

 

 1. 2. Indien de opdrachtgever door bijzondere omstandigheden niet in staat is de zending binnen de in lid

1 genoemde termijn te controleren, kan hem op zijn schriftelijk verzoek binnen die tijd door gebruiker schriftelijk een langere termijn worden gegund.

 

 1. 3. Indien tijdig is gereclameerd en de goederen materiaal, fabricage, of constructiefouten vertonen wordt eenmalig, als schadeloosstelling, voor kosteloze reparatie, gehele of gedeeltelijke gratis herlevering (naar gebruikers keuze) zorggedragen. Tot enigerlei verdere verplichting is gebruiker niet gehouden.

 

 1. 4. De opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden op grond van gebrekkigheid, indien hij niet binnen de hiervoor vermelde termijnen heeft gereclameerd of om een langere termijn als bedoeld in lid 1 heeft verzocht en/of gebruiker niet in de gelegenheid heeft gesteld de gebreken te herstellen.

 

 1. 5. Wanneer na het verstrijken van de reclametijd een klacht over het geleverde goed door de opdrachtgever wordt ingediend en wanneer deze door gebruiker wordt erkend, zal bij vergoeding, reparatie of herlevering, een door gebruiker te bepalen bedrag in mindering worden gebracht in relatie tot de periode waarin het geleverde goed heeft gefunctioneerd. Reclames worden niet in behandeling genomen wanneer onze opdrachtgever op enigerlei wijze nalatig is gebleven in zijn verplichtingen aan gebruiker, uit enige overeenkomst.

 

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid:

 

 1. 1. Gebruiker sluit elke aansprakelijkheid voor schade, gevolgschade daaronder begrepen, veroorzaakt door het gebruik of leveren van de door gebruiker geleverde goederen uit.

 

 1. 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is gebruiker niet aansprakelijk voor  schade aan de zijde van de opdrachtgever opgekomen, behalve in het geval dat deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld van gebruiker. De bewijslast met betrekking tot deze opzet of grove schuld rust op de opdrachtgever. In dat geval zal gebruiker gehouden zijn aan schadevergoeding ten hoogste te betalen het bedrag van de hoofdsom zoals die op de desbetreffende factuur is aangegeven.

 

 1. 3. Als overmacht gelden alle omstandigheden die de gebruiker redelijkerwijze niet heeft kunnen vermijden of waarvan hij de gevolgen redelijkerwijze niet heeft kunnen verhinderen

waaronder: stakingen, werkonderbrekingen, machinebreuk, tekort aan grondstoffen, faillissement van leveranciers, stagnatie in toelevering.

 

 1. 4. In geval van overmacht is gebruiker gerechtigd hetzij de overeenkomst  in stand te laten met opschorting van de verplichtingen van de opdrachtgever voor de duur van de overmacht, hetzij de

 

 

 

 

overeenkomst te annuleren wegens onvoorzienbare omstandigheden zonder tot schadevergoeding aan de opdrachtgever  verplicht te zijn.

 

 1. 5. De opdrachtgever kan ons schriftelijk gelasten ons binnen 10 werkdagen uit te spreken over  onze keuze.

 

 

Artikel 17 Geheimhouding:

 

 1. 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

 1. 2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde mede te verstrekken,  en gebruiker zich terzake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning. Dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

 

Artikel 18 Niet-overname personeel:

 

 1. 1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede 1 jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed overleg terzake heeft plaatsgehad met gebruiker, medewerkers van gebruiker of van ondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

 

Artikel 19 Toepasselijk recht en forumkeuze:

 

 1. 1. Alle met gebruiker gesloten overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht.

Internationale (koop)verdragen zijn niet van toepassing, tenzij dwingend wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten, dan wel uitdrukkelijk schriftelijk de toepassing van een of meer van deze verdrag(en) is overeengekomen. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 1. 2. Alle geschillen tussen gebruiker en de opdrachtgever  zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te Breda, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

 

 

Artikel 20 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden:

 

 1. 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

 

 1. 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

 

 1. 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Algemene voorwaarden heku